GençVeteriner | Veteriner Hekimlik ve Evcil Hayvan Portalı
Veteriner Hekim ve Evcil Hayvan Platformu

6343 Sayili Veteriner Hekimligi Mesleginin Icrasi Kanunu

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı eXcaLibuN

 • Administrator
 • Fanatik Üye
 • *
  • İleti: 4732
  • Teşekkür: 1600
  • Cinsiyet:Bay
 • Veteriner Hekimlerin Dünyası
 • Sınıf: Mezun
 • Üniversite: Yüzüncü Yıl
    VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 6343

    Kanun Kabul Tarihi: 09/03/1954

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/03/1954

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8661

    BÖLÜM I: UMUMİ HÜKÜMLER

    Madde 1 - Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden veya muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş veteriner okullarından diploma almış olanlara (Veteriner hekim) denir.

    Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve sahip oldukları diplomalarını Ziraat Vekaletine tescil ettirilmiş bulunan her (Veteriner hekim) meslekini bu kanun hükümleri dahilinde serbestçe icra edebilir.

    Madde 3 - Yabancı memleketler yüksek veteriner okul veya fakültelerinden diplomalı olup da tahsil muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş bulunan (Veteriner hekim) lerin Türkiye'de mesleklerini icra edebilmeleri için Türkiye üniversiteleri veteriner fakültelerinden birisinde yapılacak "Collegium" imtihanını kazanmaları şarttır.

    Madde 4 - Hakiki şahıslar veya hususi hukuk hükmi şahısları tarafından istihdam edilen (Veteriner hekim) ler de bu kanun hükümlerine tabidir.

    Madde 5 - Veteriner hekimlerin vazife ve salahiyetleri aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir.

    a) Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve hayvanlar üzerinde muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapmak, ihtisası icabettiren ahvalde ise mütehassıs (Veteriner hekim) e müracaatı tavsiye eylemek;

    b) Hayvanların vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor vermek;

    c) Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai maddelerle mamullerini, hayvan yemi olarak kullanılan maddelerin muayene ve ihtisas sahibi ise tahlil etmek;

    d) (Veteriner hekim) likte tatbik olunan her türlü aşı, serum, biyolojik maddelerle müstahzaratı (ihtisas sahibi olmak ve bu maksatların tahakkuku için tedvin olunmuş hususi kanunların hükümlerine uymak şartiyle) ihzar, muayene, tahlil eylemek ve bu gibi hususatta rapor verebilmek;

    e) Eczanesi bulunmıyan yerlerde hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi aşı, serum, müstahzar ve biyolojik maddeleri muhtevi bir ecza dolabı tesis eylemek ve bu ilaçları satabilmek;

    f) Memleket hayvancılığının ıslah ve inkişafını engelleyici hareketleri, ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını görür veya işitirse en kısa bir zamanda keyfiyetten resmi makamları haberdar etmek ve istilai mahiyet arzeden vakayide ise derhal muktedir olabileceği önleyici tedbirlere girişmek ve zootekni sahasında haiz olduğu ilmi salahiyetini kullanmak.

    Madde 6- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./181.mad)

    Aşağıda yazılı haller, veteriner hekimlik mesleğinin icrasına mani teşkil eder:

    a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (*1*) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmak.

    b) Bu Kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya Yüksek Haysiyet Divanı kararları ile meslekini icradan menolunmak.

    c) Yüksek Haysiyet Divanınca haklarında diplomalarının istirdadı kararı ittihaz edilmek.

    Madde 7 - Mütehassıs unvanını taşıyabilmek için Veteriner Hekim İhtisas Talimatnamesinde yazılı olan branşlardan birinde ihtisas yapmış olmak ve Ziraat Vekaletince hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılacak imtıhanı kazanmak ve ihtisas vesikası almak şarttır.

    Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olanlar da bu imtihanı kazanmak mecburiyetindedir.

    Usul ve nizama Uygun olarak ordinaryüs profesör, profesör, doçent, doktor, öğretmen ve benzeri unvanları kazanmamış olan (Veteriner hekim) lerin her hangi bir şekilde olursa olsun bu unvanları kullanmaları ve ilan eylemeleri yasaktır.

    Madde 8 - Her veteriner hekim hayvanların muayene ve tedavisi için bir muayenehane açabilir. Muayenehane açmak istiyen (Veteriner hekim) bir istida ile mahallin en büyük mülkiye amirine müracaat eder. İstidasına diplomasının, nüfus cüzdanının tasdikli suretiyle istenilen miktar fotoğrafını iliştirir.

    İstidada muayenehane ittihaz olunan mahal ile ikametgah adresi ve varsa ihtısas numarası açıkça gösterilir.

    Muayenehane yapılacak mahallerin vasıf ve şartları Ziraai Vekaletince tayin ve tesbit olunur.

    İstısas vesikalarını haiz olanların bu belgelerini ayrıca veteriner müdür veya kaza veterinerliklerine ibraz etmeleri lazımdır. Ancak hastane veya laboratuvar açabilmek için Ziraat Vekaletince tesbit olunan esaslar dahilinde ruhsat alınması şarttır.

    Madde 9 - Muayenehanesinin yerini değiştirmek veya muayenehanesini kapatmak istiyen bir (Veteriner hekim) keyfiyeti en az bir hafta önce mahallin mülkiye amirliğine yazılı olarak bildirmeye mecburdur.

    İkametgah hariç bir veteriner hekimin birden fazla yerde muayenehane açması memnudur.

    (Veteriner hekim) ler, çalışma yerlerini ve ihtısaslarını bildirir ilanlar tertip edebilirler, ancak bunların propaganda ve reklam mahiyetinde olmaması şarttır.

    Madde 10 - Veteriner hekimler, hastane, laboratuvar ve muayene yerlerinde muayene ve tedavileri için getirilen hayvanların eşkalini, sahiplerinin adreslerini, hastalık durumlarını, tedavi şekillerini, yazmak üzere yönetmeliğindeki örneğine uygun gündelik bir protokol defteri tutmaya medburdurlar. Bu defterlerin sayfaları kayıtlı bulundukları veteriner dairesi tarafından numaralanır ve mühürlenir. Tedavi ve ücretlerden doğacak davalarda işbu defterlerdeki kayıtlar esastır.

    Madde 11 - (Veteriner hekim) bulunan şehir, kasaba ve köylerde (Veteriner hekim) olmıyanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları yasaktır.

    (Mülga fıkra: 11/06/2010 - 5996 S.K/47.md.)

    Madde 12 - Veteriner hekimlerin reçete kağıtlarında diploma numaralarını, muayenehane veya ikametgah adreslerini açıkça göstermeleri mecburidir.

    Madde 13 - Ölen veteriner hekimlerin diploma ve ihtisas vesikalarının iki ay içinde ölü hekimin bağlı bulunduğu mahaldeki ilgili Vekalet salahiyetli memurları tarafından hekimin varislerinden geriye alınması için gerekli müracaat ve teşebbüsün yapılması mecburidir. Bu vesikalar ilgili makamın tayin edeceği bir heyet huzurunda iptal edilerek geri verilir ve Resmi Gazete ile ilan olunur.

    BÖLÜM II: TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ

    Madde 14 - (Değişik fıkra: 03/04/1984 - 2993/1 md.) Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün veteriner hekimlerin katıldığı Türk Veteriner Hekimleri Birliği; veteriner hekimler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, veteriner hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak veya yararlarını korumak amacı ile kurulmuş, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

    Bu birlik veteriner hekim odaları, birlik merkez konseyi, yüksek haysiyet divanı ve büyük kongre gibi organlardan terekkübeder.

    (Değişik fıkra: 18/06/1997 - 4276/1 md.) Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve veteriner hekim odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

    (Ek fıkra: 03/04/1984 - 2993/1 md.) Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.

    Madde 15 - Birlik, aşağıda yazılı mesleki hizmetleri yapmakla mükelleftir:

    a) Veteriner hekimliği meslekinin memleket menfaatlerine en faydalı şekilde tatbikını sağlamak;

    b) Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini, hak ve memleket menfaatleriyle telif eder mahiyette korumak;

    c) Memleket hayvancılığının inkişafı ile alakalı bütün meselelerde resmi makamlarla temas ederek ilmi istişareler yapmak ve bu makamata görüş ve kanaatlerini bir rapor halinde sunmak;

    d) Serbest veteriner hekimlerin "Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde" Ziraat Vekaletine yardımlarını sağlamak;

    e) Mesleki risale ve mecmua neşretmek ve ettirmek suretiyle meslek mensuplarının ilmi müktesebatının inkişafına yardımcı olmak;

    f) Meslekin kıymet ve ehemmiyetini tebarüz ettiren broşürler tanzim ve tevzii suretiyle memleket gençliğinin veteriner hekimliği meslekine intisabını, vatandaşın bu mesleke karşı sevgi ve itibarını temin eylemek;

    g) Meslek mensuplarının maddi ve manevi yardımlaşmalarını temin edecek tedbirleri almak ve tahakkuk ettirmek;

    h) Veteriner fakültelerinde okuyan gençlere (Memlekete ve mesleke yararlı gençler olarak yetişmelerini sağlamak düşüncesiyle) maddi ve manevi her türlü müzaharette bulunmak.

    VETERİNER HEKİM ODALARI

    Madde 16 - Hudutları içinde en az 30 veteriner hekim bulunan her vilayet merkezinde veya mücavir vilayetler birleştirilmek suretiyle en az 30 veteriner hekim bulunan mıntakalarda merkez konseyi karariyle veteriner hekim odaları kurulur.

    ( Ek fıkra: 03/04/1984 - 2993/2 md.) Veteriner hekim odaları tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

    Madde 17 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/3 md.)

    Bir veteriner hekim odası mıntakasında, meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak icra eden veteriner hekimler bir ay içinde o il veya mıntaka veteriner hakim odasına yazılmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye kayıt olabilirler.

    Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.

    Madde 18 - (Mülga madde: 03/04/1984 - 2993/19 md.)

    Madde 19 - Veteriner hekim odaları gelirleri aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir:

    I - Giriş aidatı;

    II - Yıllık aidatı;

    III - Her türlü mesleki faaliyetler ile tertip olunacak eşya piyangosu ve neşriyattan temin olunacak gelirler ve her nevi teberrular;

    IV - Oda haysiyet divanları karariyle hükmedilip tahsil edilen para cezaları;

    V - Merkez konseyi yardımları;

    (Değişik fıkra: 03/04/1984 - 2993/4 md.) Giriş ve yıllık aidat miktarları beşyüz liradan az beşbin liradan fazla olmamak şartıyla Büyük Kongre tarafından tespit edilir.

    Madde 20 - İdare heyeti, aidat vermiyecek durumda olan azadan geçici veya sürekli olarak aidat alınmamasına karar verebilir.

    Vilayetten vilayete veya mıntakadan mıntakaya nakil 19 uncu maddenin (I ve II nci) bentlerinde yazılı giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi icabettirmez.

    Madde 21 - Veteriner hekim odaları, büyük kongrenin tesbit ettiği hadler dahilinde yıllık gelirlerinden bir kısmını merkez konseyine göndermeye mecburdur.

    Bu had, oda yıllık gelirlerinin %30'undan fazla olamaz.

    VETERİNER HEKİM ODALARI ORGANLARI

    Madde 22 - Veteriner hekim odaları; umumi heyet, idare heyeti, hesap murakıpları ve haysiyet divanından terekkübeder.

    ODA UMUMİ HEYETİ:

    Madde 23 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/5 md.)

    Oda umumi heyeti; iki yılda bir defa Eylül ayında odaya kayıtlı üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir hafta sonraya bırakılır. Bu toplantıda mevcut üye ile yetinilir.

    Birlik Merkez Konseyinin yazılı talebi veya odada kayıtlı üye tam sayısının yarısından bir fazlasının, görüşme konularını belirten, yazılı talepte bulunması halinde oda idare heyetli oda umumi heyetini en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırır.

    Madde 24 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/6 md.)

    Oda umumi heyet toplantısına, odaya kayıtlı her üye yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az onbeş gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması şarttır. Çağrı mektubunda, toplantının yeri, günü, saati ile gündemi ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır.

    Oda umumi heyetinin seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar oda haysiyet divanınca cezalandırılırlar.

    Madde 25 - Umumi heyet toplantılarında gündemde mevcut maddeler müzakere edilir. Ancak umumi heyet azasından birinin veya birkaçının yazılı teklifinin gündeme alınması ve müzakeresi umumi heyet ekseriyetinin kararı ile mümkündür.

    Madde 26 - Umumi heyet toplantılarını idare heyeti reisi veya katibi açar. Ekseriyet bulunduğu tesbit edildikten sonra bir umumi heyet reisi, bir reisvekili ve iki katip seçimi yapılarak umumi heyet divanı teşekkül eder.

    Umumi heyet ekseriyetinin kararı ile divan seçimleri, işari reyle de yapılabilir.

    KARARLARIN ALINMASINDA EKSERİYETİN REYİ ŞARTTIR.

    Madde 27 - Umumi heyetin vazifeleri aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir.

    1. İdare heyeti ve murakabe kurulunun yıllık mesai raporlarını incelemek;

    2. Bilançoyu tetkik ve müzakere eylemek;

    3. Yeni yıl bütçe taslağını tetkik, müzakere, kabulü halinde tasdik etmek;

    4. İdare heyeti tarafından sunulan teklif ve mevzuların müzakeresini yapmak;

    5. Müddeti hitam bulan idare heyetinin ibrasına karar vermek;

    6. Yeni idare heyeti seçimini yapmak;

    7. (İptal bent: Anayasa Mah.nin 25/06/2009 tarihli ve E. 2006/143, K. 2009/98 sayılı Kararı ile.) *1*,*2*

    8. İki hesap murakıbı seçmek.

    9. (Değişik bent: 03/04/1984 - 2993/7 md.) Beş asıl ve iki yedek haysiyet divanı üyelerini seçmek.

    Madde 28 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/8 md.)

    Veteriner hekim odası idare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar ile büyük kongreye gidecek temsilcilerin seçimi gizli oyla yapılır.

    Madde 29 - Haysiyet divanınca haklarında meslek icrasından muvakkat men kararı verilip yüksek haysiyet divanınca tasdik edilen, mesleki veya şahsi haysiyeti ihlal edici bir suç yüzünden mahkeme kararı ile hürriyeti tahdit veya meslekten men olunan veteriner hekimler, giydikleri bu hükümlerin infazı hitamından başlamak üzere bir yıl için veteriner hekim odalarında hiçbir vazifeye seçilemiyecekleri gibi bu müddet içinde seçimlerde de rey kullanamazlar.

    Bu gibi cezalar, idare heyeti ve haysiyet divanı azalarının, hesap murakıpları ile büyük kongre temsilcilerinin her hangi birisi hakkında verilmiş iseler bunlar aynı zamanda uhdelerinde bulunan bu vazifelerinden de affedilirler.

    ODA İDARE HEYETİ

    Madde 30 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/9 md.)

    Oda idare heyeti; iki yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Asıl üyelerden açılan yerlere en çok oy alan yedek üye getirilir.

    Madde 31 - İdare heyeti 15 günde bir toplanır. Mazereti olmadığı halde üst üste üç toplantıya iştirak etmiyen aza istifa etmiş sayılır.

    İdare heyeti, mevcudunun ekseriyeti ile karar verir. Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanır.

    Madde 32 - İdare heyetleri asli azaları aralarında bir reis ve bir katip, bir de veznedar seçmek suretiyle vazife taksimi yaparlar.

    Muhaberatta reis ile birlikte katibin müşterek imzası asıldır. Her hangi birisinin bulunamaması halinde tek imza caizdir.

    Reisin bulunamadığı toplantılarda idare heyetine katip riyaset eder.

    Paraya taallük eden işlerde reisle veznedarın veya katip ile veznedarın müşterek imzaları zaruridir.

    İDARE HEYETİNİN VAZİFELERİ

    Madde 33 - (Değişik fıkra: 03/04/1984 - 2993/10 md.) Oda idare heyeti; odanın iki yıllık faaliyetlerine ait rapor ile bilançosunu ve yeni döneme ait bütçe taslağını hazırlayıp murakıp raporları ile birlikte umumi heyete sunar ve bu evrakın birer örneğini de 1 ay içinde merkez konseyine gönderir.

    İdare heyetinin bundan başka vazife ve salahiyetleri aşağıda yazılı olduğu şekilde tesbit olunmuştur:

    a) Sanat icrası hakkındaki mevzuatın gereği gibi uygulanmasını temin etmek;

    b) İş veya hasta sahipleri ile oda azası arasında aracılık yapanları meslek ve sanatın icrasında gayrimeşru menfaat sağlamak gibi mevzuat ve meslek adabına yakışmıyacak harekette bulunanları önlemek ve bu kanunda menedilmiş olan her türlü reklam va propagandaya meydan vermemek;

    c) Bölgelerin hususiyetlerine göre ve hastalığın nevilerine nazaran asgari tedavi ücreti tarifesi hazırlamak ve merkez konseyine tasdik ettirmek;

    d) Azaları yahut azası ile iş veya hasta sahibi arasında çıkacak ihtilafları halle çalışmak ve icabında hakem usulüne müracaat etmek, deontolojiye ve amme menfaatine aykırı harekette bulunan azalarını haysiyet divanına tevdi etmek;

    e) Mensuplarının mesleki tekamülleri için kütüphane açmaya ve mesleki neşriyat yapmaya çalışmak;

    Azalarına "Mesleki ihtisasları dahilinde araştırmalar yapmayı teşvik edici mahiyette" tavsiyelerde bulunmak;

    f) Meslek haysiyetini ve meslekdaşların hukuk ve menfaatlerini korumak hususunda hassas bulunmak.

    Madde 34 - İdare heyeti, haysiyet divanına verilecek azanın tahkik evrakını yazılı müdafaanameleri ile birlikte oda haysiyet divanına tevdi eder. Hakkında tahkikat yapılıp müdafaası için kendisine tebligat yapılan kimse bu tebligata rağmen 30 gün içinde cevap vermediği takdirde idare heyeti evrakı tahkikiyeyi olduğu gibi divana takdime mecburdur. Bu halde alakalının müdafaasını isteyip istememek haysiyet divanının takdirine bağlıdır.

    HAYSİYET DİVANI

    Madde 35 - (Değişik fıkra: 03/04/1984 - 2993/11 md.) Haysiyet divanı; iki yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Divan, üyelerinden en az üçü hazır bulunursa toplanır. Kararlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

    Haysiyet divanı yedek azaları, asli azalıklarda inhilal vukubulduğu takdirde divana, aldıkları rey sırasına göre çağrılır.

    Madde 36 - Haysiyet divanı, ilk toplantılarında gizli reyle aralarından bir reis, bir sözcü ve bir katip seçmek suretiyle vazife taksimi yapar.

    Madde 37 - Haysiyet divanına seçilebilmek için meslekte en az 10 sene çalışmış olmak şarttır. Odaya kayıtlı azalar arasında bu evsafta aza bulunmadığı takdirde beş sene hizmet etmiş bulunanlar arasından seçilebilir.

    Madde 38 - Haysiyet divanı, en az yedi gün evvel reisin vakı olacak yazılı daveti üzerine toplanır. İki defa mazeretsiz olarak toplantıya gelmiyen aza istifa etmiş sayılır.

    Madde 39 - Haysiyet divanı zabıt ve kararları gizli olur. Reisin mesuliyeti altında emin bir yerde saklanır.

    Madde 40 - Aşağıda yazılı haller karşısında kalan haysiyet divanı azaları:

    I - Tetkik edilen mesele ile alakası bulunduğu;

    II - Hakkında tetkikat yapılan kimsenin usul ve firuundan olduğu, (Baba oğul, ana baba bir veya baba yahut ana bir kardeş, amca, teyze, dayı, hala, karı koca veya evlilik zail olsa dahi karı ile koca ve bunların usul ve firuu gibi.)

    III - Evlatlık ile evlatlık edinme gibi; hallerde divan toplantısına iştirak edemezler.

    HAYSİYET DİVANININ VAZİFE VE SALAHİYETLERİ

    Madde 41 - Haysiyet divanı, odaya girmiyen veya bu kanunun kendilerine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmeyen ve evrakı heyetine tevdi edilen oda azaları hakkında fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıda yazılı inzıbati cezaları verir:

    a) Yazılı ihtar,

    b) 10 liradan 100 liraya kadar para cezası,

    c) 15 günden altı aya kadar meslek icrasından geçici olarak men kararı.

    Haysiyet divanı bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin geniş takdir hakkını haizdir.

    Madde 42 - (Değişik madde: 30/05/1963 - 239/1 md.)

    Oda haysiyet divanları tarafından verilen kararlara Oda Yönetim Kurulu veya ilgili tarafından tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Yüksek Haysiyet Divanına itiraz olunabilir. İtiraz olunmayan kararlar derhal uygulanır.

    Madde 43 - (Mülga madde: 30/05/1963 - 239/3 md.)

    TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ MERKEZ TEŞKİLATI MERKEZ KONSEYİ

    Madde 44 - (Değişik fıkra: 03/04/1984 - 2993/12 md.) Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi meslekle ilgili her türlü işleri yürütmek ve bu Kanunda öngörülen hükümleri tatbikle mükellef Büyük Kongrece iki yıl için gizli oyla seçilmiş yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye seçilir. Türk Veteriner Hekimleri Birliğini içte ve dışta temsil yetkisine sahiptir.

    Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin merkezi Ankara'dadır.

    Madde 45 - (Değişik madde: 30/05/1963 - 239/1 md.)

    Merkez Konseyi asli azaları ilk toplantılarında aralarından gizli reyle bir reis, bir ikinci reis, bir umumi katip, bir muhasip bir de veznedar seçer.

    Konsey onbeş günde en az bir defa toplanır, mazeretsiz olarak üst üste bu toplantılara üç defa gelmiyen Konsey azası istifa etmiş sayılır ve yerine yedeklerden en çok rey alanı davet edilir.

    Merkez Konseyince seçilecek azanın Ankara'da oturması şarttır.

    Umumi katip ile veznedara büyük kongrece tesbit edilen miktar dahilinde bir tazminat ödenir.

    Madde 46 - Birliğin kadrolarında çalışmaları iktiza eden memur ve müstahdeminin vazifeleri ve miktarı ile alacakları ücretler büyük kongrece tesbit olunur.

    Bu memur ve müstahdemler merkez konseyi emrinde çalışırlar. Bunların tayinleri veya vazifeden çıkarılmaları merkez konseyinin kararına bağlıdır.

    Madde 47 - Merkez konseyinin vazife ve salahiyetleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Kanunun 44 üncü maddesi gereğince birliği temsil etmekle beraber birliğin odaları ile ilgili işlerini takip ve murakabe etmek;

    b) Kanunun 60 ıncı maddesinde tesbit edilmiş olan ay içersinde büyük kongreyi toplantıya çağırmak;

    c) Birliğin bütün teşekküllerine ait lüzumlu nizamname ve talimatnameleri hazırlayıp büyük kongreye arz etmek;

    d) Sosyal sigorta, yardımlaşma ve neşriyat işlerini idare etmek ve düzenle yürütmek ve bu kanunun 15 inci maddesinde tesbit olunan işleri takip ve intaç eylemek.

    Madde 48 - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi gelirleri aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir:

    I - Oda gelirlerinin azami %30'u;

    II - Her türlü mesleki faaliyetler ile tertip olunacak eşya piyangosu ve neşriyattan sağlanacak gelirler;

    III - Merkez konseyine vakı olacak her nevi teberrular;

    IV - Bu kanunun 55 inci maddesi gereğince oda haysiyet divanlarınca verilen para cezaları;

    V - Alakalı vekaletler bütçelerine konulacak yardım tahsisatı.

    Madde 49 - Merkez konseyi 48 inci madde gereğince sağlıyacağı gelirlerden; gelirleri giderlerini karşılıyamıyan veteriner hekim odalarına para yardımında bulunmakla mükelleftir.

    YÜKSEK HAYSİYET DİVANI

    Madde 50 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/13 md.)

    Yüksek Haysiyet Divanı, Büyük Kongrece iki yıl için seçilmiş yedi üyeden oluşur, aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye seçilir. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için meslekte en az onbeş yıl çalışmış olmak ve Kanunun 41 inci maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak şarttır.

    Madde 51 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/14 md.)

    Yüksek Haysiyet Divanı, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir başkan, bir sekreter seçer. Divan, üyelerinden en az beşi hazır bulunursa toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

    Madde 52 - (Değişik madde: 30/05/1963 - 239/1 md.)

    Yüksek Haysiyet Divanı gerek süresi içinde itiraz olunan Oda Haysiyet Divanı kararlarını ve gerekse 34 üncü madde hükümlerine uyulmak suretiyle Oda Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı asli üyelerinin cezalandırılması için Birlik Merkez Konseyi tarafından yapılan istekleri inceler ve 41 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle karara bağlar.

    Yüksek Haysiyet Divanının itiraz üzerine verdiği kararlara ilgili veya Oda Yönetim Kurulu ve doğrudan doğruya verdiği kararlara karşı da Birlik Merkez Konseyi veya ilgili tarafından Danıştay'a dava açılabilir.

    Madde 53 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/15 md.)

    Yüksek Haysiyet Divanı, Başkanın daveti üzerine Mart ve Ekim aylarında olağan olarak yılda iki defa toplanır.

    Merkez Konseyinin daveti üzerine Yüksek Haysiyet Divanı olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

    Madde 54 - Haklarında Yüksek Haysiyet Divanınca geçici olarak meslek icrasından men veya tatil cezası kararı verilen veteriner hekimler, hiçbir suretle mesleklerini icra edemezler. Varsa muayenehane, laboratuvar veya müesseseleri kapatılır.

    Bu cezaya çarptırılanlar memur iseler memuriyet vazifelerine halel gelmez.

    (Değişik fıkra: 03/04/1984 - 2993/16 md.) Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar, ilgili oda haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar, Merkez Konseyi tarafından Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgilinin bağlı olduğu odanın bulunduğu yerdeki Cumhuriyet savcısına bildirilir. Bu bildirimle birlikte Merkez Konseyi, kararı münasip yollarla ilan eder ve tatbik imkanlarını sağlar.

    Madde 55 - Oda haysiyet divanlarınca haklarında meslek icrasından men kararı verilen veteriner hekimler, bu kararın yüksek haysiyet divanınca tasdik edilmiş bulunmasına rağmen mesleklerini icra ederlerse haklarında oda haysiyet divanlarınca 100 liradan 500 liraya kadar inzıbati para cezası verilir.

    Madde 56 - Giriş ve yıllık aidatı ile haysiyet divanınca verilmiş her türlü para cezalarını kendilerine yapılan yazılı tebligata rağmen, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içersinde ödemiyen oda azaları hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümleri tatbik olunur.

    Madde 57 - Yüksek Haysiyet Divanı azalarına verilecek yolluk ve zaruri masraflar ile huzur haklarının miktarını büyük kongre tesbit eder. Adı geçen masraflar, merkez konseyi bütçesinden ödenir.

    BÜYÜK KONGRE

    Madde 58 - (Değişik madde: 03/04/1984 - 2993/17 md.)

    Büyük Kongre; veteriner hekim odalarından gelecek temsilciler, Merkez Konseyi asli ve yedek üyeleri, Büyük Kongrece seçilmiş Yüksek Haysiyet Divanı ve Murakabe Heyeti asli ve yedek üyeleri ile veteriner hekim odaları başkanlarından oluşur.

    Madde 59 - Büyük Kongreye iştirak edecek mümessillerin yolluk ve zaruri masrafları temsil ettikleri veteriner hekim odaları veznesinden ödenir.

    Bu mümessiller memur iseler, kendilerine Büyük Kongrenin devamı müddetince mensup oldukları daireler tarafından gerekli iznin verilmesi zaruridir.

    Madde 60 - (Değişik fıkra: 03/04/1984 - 2993/18 md.) Büyük Kongre; iki yılda bir defa Kasım ayında, üyelerinin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir gün sonraya bırakılır. Bu toplantıda mevcut üye ile yetinilir.

    (Değişik fıkra: 03/04/1984 - 2993/18 md.) Büyük Kongrenin toplanacağı gün, saat ve yeri ile gündemi, Merkez Konseyi tarafından kongrenin toplanacağı tarihten en az onbeş gün önce Merkez Konseyi asli ve yedek üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı ve Murakabe Heyeti asli ve yedek üyeleri ile bütün odaların başkanlarına tebliğ edilir. Oda başkanları da tebliğin alınmasını müteakip, üç gün içinde Büyük Kongreye iştirak edecek temsilcilere imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirimde bulunur.

    Büyük Kongre; merkez konseyi reisi, bulunmadığı takdirde 2 nci reisi, her ikisinin de bulunamamaları halinde umumi katip tarafından açılır.

    Büyük Kongreyi idare etmek için bir reis, bir reisvekili ve lüzumu kadar katip seçimi yapılır.

    Kongre kararları mevcudun ekseriyeti ile verilir.

    (Ek fıkra: 03/04/1984 - 2993/18 md.) Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oylarını kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.

    Madde 61 - Merkez konseyi lüzum görür veya veteriner hekim odalarının %20'si yazılı olarak Büyük Kongrenin toplanmasını talebederse Büyük Kongre; merkez konseyinin daveti üzerine fevkalade olarak da toplanabilir.

    Madde 62 - Büyük Kongrenin vazifeleri aşağıda yazılı fıkralarda gösterilmiştir:

    I - Merkez konseyinin ve murakıpların raporlarını incelemek, bilançoyu tetkik etmek, kabulleri halinde merkez konseyi ve murakabe heyetini ibra eylemek;

    II - Yeni yıl bütçesini tetkik ve tasdik etmek;

    III - Vakı teklif ve dilekleri müzakere etmek;

    IV - Merkez konseyince hazırlanan nizamname ve talimatnameleri veya tadillerini müzakere ve uygun bulduğu takdirde tasdik etmek;

    V - Merkez konseyi ile Yüksek Haysiyet Divanı asli ve yedek azasını ve 3 kişilik murakabe heyetini seçmek;

    VI - Veteriner hekim odalarının yıllık çalışma raporları hakkında bilgi edinmek.

    Madde 63 - Büyük Kongre zabıtları ve seçimlerine ait rey pusulaları ayrı zarflara konularak zarflar kongre divanı tarafından kapatılıp imzalandıktan sonra yeni seçilen merkez konseyine tevdi olunur. Bu zarfların gelecek yıl Büyük Kongresine kadar muhafazası mecburidir.

    Madde 64 - Büyük Kongre, ekseriyetinin yazılı teklifi üzerine merkez konseyinin meslek müntesipleri arasında yardımlaşma, kooperatif gibi sosyal müesseseler kurabilmesini sağlayıcı ve kurulmuş bu gibi müesseseleri himaye eylemeyi amir kararlar ittihaz edebilir.

    BÖLÜM III: CEZA HÜKÜMLERİ

    Madde 65 - Bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı tescil vazifesini yerine getirmiyen, 3 üncü maddesindeki "Collegium" imtihanını vermeden meslek icrasında bulunan, 5 inci maddenin (a) fıkrasındaki tavsiyeden imtina eden ve (f) fıkrasındaki hizmeti yapmıyan 7 nci maddedeki sarahate rağmen mevzu hükümlere aykırı hareket eden veteriner hekimlere bin Türk Lirası * idari para cezası verilir.

    Madde 66- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./183.mad)

    6 ncı maddedeki yasaklılık haline rağmen mesleklerini icra edenlere ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    Madde 67 - Bu kanunun 8, 9, 10, 12, 17, 21, 24 ve 43 üncü maddelerinde yazılı memnuiyet ve mecburiyetlere riayet etmiyen meslek mensuplarına bin Türk Lirası * idari para cezası verilir.

    Madde 68- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./185.mad)

    Bu Kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır.

    Madde 69 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 70 - Bu kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mecburiyetleri riayet etmeyenlere ikiyüz Türk Lirası * idari para cezası verilir.

    Madde 71 - Veteriner hekimlerle iş ve hasta sahipleri arasında bir menfaat karşılığında aracılık yapanlar * altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.

    Madde 72- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./188.mad)

    Bu Kanunda yazılı olup da idarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı halinde tayin olunacak ceza, iki misli olarak uygulanır.

    Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

    Madde 73 - (Değişik madde: 24/04/2003 - 4854 S.K./1. md.;Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 03/04/1984 - 2993/19 md.)

    Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Birliğin mahalli organları olan odalar üzerinde teftiş hakkına sahiptir. Birlik ve odaların görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını Bakanlık idari ve mali yönlerden denetler.

    (Değişik fıkra: 18/06/1997 - 4276/2 md.) Amaçları dışında faaliyet gösteren veteriner hekim odaları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

    Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yetkili organlarınca yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlar.

    Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının bu Kanun uyarınca Birlik organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına, Birliğin görevli organları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

    Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.

    (Değişik fıkra: 18/06/1997 - 4276/2 md.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Birlik ile odalar, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

    Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri oda umumi heyeti ve Büyük Kongre hakkında uygulanmaz.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 03/04/1984 - 2993/19 md.)

    Veteriner hekim odaları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği organlarının bu Kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre, yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

    Seçim yapılacak kongre ve umumi heyet toplantısından en az onbeş gün önce, seçime katılacak veteriner hekimleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlarda belirtilir. Toplantı tarihlerinin gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan pazar gününden dokuzonyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

    Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adalet dairesi ile oda veya birlik ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

    İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

    Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk Veteriner Hekimleri Birliğine veya veteriner hekim odasına gönderilir.

    Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan veteriner hekimler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.

    Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

    Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan odalarda ve birlik seçimlerinde her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir sandık kurulu oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz.

    Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

    Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

    Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili veteriner hekim odasına ve Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bildirir.

    Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan veteriner hekim oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Veteriner Hekim Odaları, Türk Veteriner Hekimleri Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

    Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bildirilir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır. Ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

    İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Birlik Merkez Konseyi ve ilgili veteriner hekim odalarının bütçelerinden karşılanır.

    Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar;

    Kamu görevlilerine * karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

    Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 03/04/1984 - 2993/19 md.)

    Türk Veteriner Hekimleri Birliğini ve veteriner hekim odalarını temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının iznine tabidir.

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 03/04/1984 - 2993/19 md.)

    6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin icrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair Kanunun, bazı maddelerinde bulunan "Ziraat Vekaleti" ibaresi "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

    Ek Madde 5 - (Ek madde: 03/04/1984 - 2993/19 md.)

    "Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun" un başlığı "Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun" olarak ve Kanunun maddelerinde geçen "Veteriner Hekimleri Birliği" ibaresi "Türk Veteriner Hekimleri Birliği" şeklinde değiştirilmiştir.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar alınmış olan ihtısas vesikaları muteberdir. Bu vesikalar Ziraat Vekaletince tescil edilir.

    Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yabancı memleketler yüksek veteriner okul ve Fakültelerinden mezun olanlar veya ihtisas yapmış bulunanlar ayrıca "Collegium" imtihanına tabi tutulmazlar. Bu diploma veya vesikalar Ziraat Vekaletince tescil edilir.

    Geçici Madde 3 - Bu kanunun yayınlandığı tarihten evvel muayenehane, laboratuvar açmış bulunanlar 3 ay içersinde mahalli veteriner müdürlük veya kaza veterinerliklerine müracaatla 9 uncu madde hükümlerine göre kayıtlarını yaptırırlar.

    Geçici Madde 4 - Bu kanunun neşri tarihinde birden ziyade vazifeli bulunan veteriner hekimler durumlarını 3 ay zarfında 18 inci madde hükümlerine intibak ettirirler.

    Geçici Madde 5 - Ankara'da bulunan Veteriner Hekimleri Derneğinin merkez kurulu bu kanunun neşrinden itibaren 3 ay müddetle Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin merkez konseyi vazifesini görür ve veteriner hekim odalarının kurulacağı vileyat ve bölgeleri tesbitle bunların kurulması için mahallerine gerekli tebligatı yapar ve bu keyfiyeti ayrıca münasip vasıtalarla neşir ve ilan eder ve üç ay zarfında Büyük Kongreyi toplantıya çağırır.

    Geçici Madde 6 - Muvakkat merkez konseyince ilan edilmiş bulunan bölgelerde bu kanunun neşrinden itibaren 2 ay zarfında oda umumi heyetleri toplanarak odaların idare heyeti, haysiyet divanı, hesap murakıpları ve Büyük Kongre temsilcilerini bu kanunun 27 nci maddesine uygun olarak seçerler.

    Geçici Madde 7 - (Ek madde: 03/04/1984 - 2993/19 md.)

    Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin merkez organları ile delegelerinin ve Veteriner Hekim Odaları organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanır.

    Birinci fıkraya göre yapılan seçimler 1984 yılının kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve kanuni süreleri buna göre hesaplanır.

    YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    Madde 74 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.

    Madde 75 - Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür.
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/981.html
Linkback: http://www.gencveteriner.com/index.php?PHPSESSID=ea3b60578d1a24c5f8faa0ecf9b2c8a6&topic=4547.msg8432
Beşeri hekimlik insan içinse Veteriner Hekimlik insanlık içindir.
Denilebilir ki insan hekimliği veteriner' in yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir... 'İsmet İnönü - 1943'
Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.
Kör bir kurşun kalem dahi, keskin bir hafızadan daha iyidir.

https://vetrehberi.com