Hoşgeldin, Ziyaretçi!!
Bizi Takip Edin... Facebook twitter google youtube blogger rssDUYURULAR!!!

Gencveteriner.com artık VetRehberi.Com İsmi altında yayın yapmaya başlamıştır. Tüm üyelerimize duyrulur.


Veteriner Hekimlere Sorun bölümü kapatıldı. Sorularınızı yeni sitemizin Soru-Cevap bölümünde sorabilirsiniz.Anlayışınız ve Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler...


Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının

GençVeteriner | Veteriner Hekimlik ve Evcil Hayvan Portalı/Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının => Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005-8503 Tebliğ No: 2005/47 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Gönderen Konu: Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının  (Okunma sayısı 3260 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı eXcaLibuN

 • *
 • Vet.Hek.Dursunali Şimşek
 • avatar
 • Üye ID: 1
 • İleti: 4724
 • Nerden: Samsun/Bafra
 • Cinsiyet: Bay
 • Teşekkür: 1564
 • Sınıf: Mezun
 • Üniversite: Yüzüncü Yıl
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği

Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005-8503

Tebliğ No: 2005/47

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç

Madde 1 — Kümes hayvanlarında tavuk vebası (Avian influenza) hastalığı ile mücadele kapsamında hastalık görülen ve/veya görülme riski bulunan bölgelerde kümes hayvanı ve/veya kümes hayvanı maddelerinin itlaf ve imha edilmesinde üreticilerin katılımcılığını teşvik etmek, hastalık bildirimlerinin hızlı yapılmasını temin etmek ve hastalığın yayılmadan kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Tavuk vebası hastalığı çıkan bölgelerde itlaf edilecek olan infekte kümes hayvanı, infekte olmasından şüphe duyulan kümes hayvanı ve bulaşma ihtimali olmasından şüphe duyulan kümes hayvanı gibi itlaf edilecek ve imha edilecek kümes hayvanı yemi, tüy, yumurta, altlık, gübre v.b. kümes hayvan maddeleri ile hastalık tespitine yönelik katkıda bulunan yetiştiricilerin hastalıktan dolayı öldüğü hükümet veteriner hekimince tespit edilen kümes hayvanları için hayvan sahiplerine yapılacak tazminat ödemelerini kapsamaktadır.

Ayrıca, tavuk vebası hastalığına benzer klinik semptomları gösteren, kümeste %10 ölümlere neden olan ve hükümet veteriner hekimince tavuk vebası hastalığından şüpheli bulunan durumlarda, laboratuar sonucu beklenmeksizin hükümet veteriner hekiminin gözetimi altında imha edilecek kümes hayvanı ve kümes hayvan maddeleri de tazminat kapsamındadır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ 24/2/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/8503 sayılı Kararnamenin, 2005/9487 sayılı Kararnameyle değişik 2 nci maddesinin (n) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğ’de geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,

Hastalık: Tavuk vebası (Avian Influenza) hastalığını,

Kümes hayvanı; Aves sınıfında bulunan tavuk, hindi, kaz, ördek, bıldırcın, devekuşu ve benzeri evcil kanatlı hayvanını,

Kanatlı: Aves sınıfında bulunan evcil ve evcil olmayan kanatlı hayvanını,

İnfekte kümes hayvanı; Bakanlıkça izin verilmiş bir laboratuvar tarafından muayeneyi takiben resmî olarak teyit edilmiş veya hastalığın ikinci ya da bunu izleyen sürelerde yeniden ortaya çıktığı durumlarda, hastalığa ilişkin klinik belirtilerin ya da ölüm sonrası post-mortem lezyonların görüldüğü herhangi bir kümes hayvanını,

İnfekte olmasından şüphe duyulan kümes hayvanı; Avian influenza hastalığının varlığından şüphe duyulabilecek şekilde klinik belirtiler ya da ölüm sonrası lezyonlar gösterebilen herhangi kümes hayvanını,

Bulaşma ihtimali olmasından şüphe duyulan kümes hayvanı; Avian influenza virüsüne ya da Influenza A virüsünün suşlarına doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalabilecek herhangi kümes hayvanını,

Kanatlı yetiştiricisi: İşletmelerinde bulunan kümes hayvanlarından sorumlu ve bunların yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri veya bunlara ait hayvanların geçici veya daimi olarak sorumluluğu ile sevk ve idarelerini üstlenen kanuni temsilcilerini,

İşletme: Kümes hayvanlarının barındırıldığı, bakıldığı veya beslendiği tesis ve çiftlikleri,

Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini ifade eder.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

Madde 5 — Tazminat için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanmak üzere, Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tazminat Kapsamı Dışında Kalan Haller, Tazminat Miktarları,

Tazminat Hakediş Belgesinin Düzenlenmesi ve Ödemenin Yapılması

Tazminat kapsamı dışında kalan haller

Madde 6 — Tazminat ödenmeyecek durumlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Toplam olarak 350 adet üzerinde kümes hayvanı bulunan ticari işletmelerin il/ilçe müdürlüğünce yapılan kümes denetimlerinde; işletmelerce tutulması ve bulundurulması gereken kayıt ve belgeleri işletmelerinde tutmayan ve muhafaza etmeyen, yazılı olarak bildirilmiş asgari hijyen şartlarını yerine getirmeyen, işletme sahibine yazılı uyarı yapılmış olmasına rağmen bu konuda gerekli düzeltmeleri yapmayan kanatlı yetiştiricileri,

b) İşletmesinde çalışma izni bulunmayan damızlık kümes ve kuluçkahanelerden alınmış kümes hayvanlarını bulunduran kanatlı yetiştiricileri,

c) Kümes hayvanlarını sevk belgesi almadan sevk ettiği tespit edilen kanatlı yetiştiricileri,

d) Kamu kurumları ve belediyelere ait kümes hayvanları işletmeleri,

e) Hastalık bildiriminde bulunmayan kanatlı yetiştiricileri,

f) Hükümet veteriner hekimine muayene ettirmeden kümes hayvanlarını itlaf ve imha eden kanatlı yetiştiricileri,

g) Tavuk vebası hastalığı çıkması durumunda il/ilçe müdürlüğü’nün talimatlarına uymayan işletme sahipleri,

h) Bakanlıkça alınan kararlara uymayan ve karar verilen test, ilaçlama veya aşılama uygulamasını yaptırmayan kanatlı yetiştiricileri,

ı) Kümes hayvanlarını karantina bölgesinden izinsiz olarak çıkaran kanatlı yetiştiricileri.

Tazminat miktarları
Madde 7 —Toplam olarak 350 adet ve bunun altında kümes hayvanı bulunan işletmeler için tazminat miktarları mahallinde hükümet veteriner hekimi başkanlığında, muhtar/aza ve hayvan sahibi bilirkişisi tarafından oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon mahalli fiyatları göz önünde bulundurarak yaş ve türlerine göre kümes hayvanlarının ve/veya kümes hayvanı maddelerinin tazminat bedelini tespit eder.

Kümes hayvanı sayısı 350 adetin üzerinde olan işletmeler için tazminat miktarları il müdürü/ilçe müdürü başkanlığında, hükümet veteriner hekimi, ticaret odası temsilcisi, varsa ticaret borsası temsilcisi ve il müdürlüğü tarafından belirlenen kanatlı yetiştiricileri temsilcisinden oluşturulan komisyon tarafından belirlenir. Komisyon, güncel girdi fiyatlarını göz önünde bulundurarak yaş ve türlerine göre kümes hayvanlarının ve kümes hayvanı maddelerinin maliyetlerini tespit eder. Tazminat miktarı maliyetin % 100’ü olarak belirlenir.

Tazminat Hak Ediş Belgesinin Düzenlenmesi ve Ödemenin Yapılması

Madde 8 — İl/İlçe müdürlüğünce yapılan itlaf ve imhalarda her bir işletme için mahallinde iki nüsha olarak imha tutanağı tutulur. İmha tutanağı hükümet veteriner hekimi, işletme sahibi veya temsilcisi ve itlafa katılan bir kişi tarafından imzalanır. İmha tutanağının bir nüshası işletme sahibi veya temsilcisine verilir. Tutulan imha tutanağına göre de 2 nüsha halinde Ek-1 de yer alan Tazminat Hakediş Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası tazminat ödemesi için ilgili Banka Şubesine Ek-2’de yer alan yazıyla gönderilir ve ilgili banka şubesince de kanatlı yetiştiricisine tazminat ödemesi yapılır. Belgenin ikinci nüshası ise il/ilçe müdürlüğünce muhafaza edilir.

Hayvan sayısı 350 ve daha az olan işletmelerin bulunduğu yerleşim birimlerinde düzenlenen listeye göre il/ilçe müdürlüklerince bankadan alınacak tazminat doğrudan imza karşılığı dağıtılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumlular

Madde 9 —Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge veren kanatlı yetiştiricisi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.

Cezai Hükümler

Madde 10 —Haksız ödendiği tespit edilen veya iptal edilen tazminat ödemeleri ile ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgiliden veya ilgililerden müştereken ve müteselsilen tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Linkback: http://www.gencveteriner.com/hayvanciligin-desteklenmesi-hakkinda-20058503-sayili-bakanlar-kurulu-kararinin-t778.0.html
Beşeri hekimlik insan içinse Veteriner Hekimlik insanlık içindir.
Denilebilir ki insan hekimliği veteriner' in yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir... 'İsmet İnönü - 1943'
Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.
Kör bir kurşun kalem dahi, keskin bir hafızadan daha iyidir.

https://vetrehberi.com


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 


Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Konusuna Ait Benzer Konular

- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2007/20)
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2007/20) yayınlandı. ayrıntılar burda Devamı...

Gösterim: 2831 - Yanıt: 0 - Başlatan:®BALKESVET®
yyü 4.sınıf(İ.Ö) 2005 girişliler haydi bakalım kaç kişiyiz:)
haydiyin beyler , hanımlar , veteriner hekim adayları nerdesin yaffffff bizim sınıfffff.... Devamı...

Gösterim: 3119 - Yanıt: 0 - Başlatan:C!LG!N_17
Memurun aklı 657 sayılı yasada
http://www.takvim.com.tr/Ekonomi/2012/04/05/memurun-akli-657-sayili-yasada Devamı...

Gösterim: 2905 - Yanıt: 1 - Başlatan:konyaetdepo
Rekabet Kurulu Okul Sütü Sözleşmelerine Muafiyet Tanıdı
Rekabet Kurulu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın okul sütü ihalesine ortak teklif veren süt şirketlerinin iş ortaklığı s... Devamı...

Gösterim: 1931 - Yanıt: 0 - Başlatan:konyaetdepo
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği 33.Olağan Genel Kurulu
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği 33.Olağan Genel Kurulu 3 Nisan 2013 tarihinde yapılacak. Ankara Hilton Oteli salonunda yapılaca... Devamı...

Gösterim: 1543 - Yanıt: 0 - Başlatan:konyaetdepo

Facebook Sayfamız

Profil

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

En Popüler Bölümler

Yeni Üyelerimiz

Forum İstatistikleri

 • stats Toplam Üye: 11289
 • stats Toplam İleti: 14561
 • stats Toplam Konu: 3944
 • stats Toplam Kategori: 6
 • stats Toplam Bölüm: 181
 • stats En Çok Çevrimiçi: 943